fokrs

fOKRs

Giúp tạo OKRs, lập kế hoạch triển khai, check-in, phản hồi ghi nhận và báo cáo kết quả OKRs

30 NGÀY DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

BỘ QUẢN TRỊ OKRs (fOKRs): OKRs - CRFs