Check-in hàng tuần trong OKRs
Kiến thức OKRs

Check-in hàng tuần trong OKRs là gì?

Check-in hàng tuần trong OKRs là cuộc họp kiểm tra lại tiến độ triển khai và thực hiện OKRs định kỳ theo tuần giữa nhân