Standard

Miễn phí sử dụng dành cho các Doanh nghệp/ cá nhân muốn sử dụng lên công việc hằng ngày

VNĐ FREE tháng

Thiết lập kế hoạch ngày
Chức năng check-in/ check-out hằng ngày
Xem được todolist của toàn bộ nhân sự
Nhận giải thưởng về todolist

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM fKPIs